Werkwijze

De werkwijze van Pharim om projecten tot een succes te maken is gebaseerd op 2 pijlers: Het primaire proces en het ondersteunende proces. Waar het primaire proces bestaat uit professioneel en vakkundig project management bestaat het ondersteunende proces uit elementen die vaak een ondergeschoven rol spelen maar zeer belangrijk zijn voor een succesvol project.
 

Primaire proces

1. Haalbaarheidsstudie en scope definitie

Op basis van de wensen van de klant wordt eerst een studie uitgevoerd met betrekking tot de haalbaarheid van een opdracht/project en wat de randvoorwaarden hiervoor zijn. Verschillende concepten kunnen worden uitgewerkt. Daarna zal samen met de klant precies de scope worden bepaald als startpunt. Door deze stap zorgvuldig te doen zal de tevredenheid van de klant aanzienlijk worden vergroot. 

2. Uitvoering volgens afspraak

Pharim levert op wat gevraagd wordt door de klant. Het succes van de opdracht en project wordt bepaald door deze volgens de afspraken uit te voeren. Dit wordt gerealiseerd door een duidelijke afbakening van gedefinieerde fases en overleg met de klant na afronding van iedere fase. De klant heeft het vertrouwen dat de afspraken worden nagekomen. 

3. Goede overdracht

Een opdracht/project is pas afgerond na een goede overdracht. Pharim zorgt gedurende het gehele traject dat de overdracht, en dus absorptie (inbedding) van de delivarables in de reguliere operatie, soepel verloopt.

 

Ondersteunende proces

1. Risico analyse

Pharim zorgt er voor dat risico’s bij de uitvoering van projecten goed in kaart worden gebracht en afgestemd met de klant door middel van een risicoanalyse. Met de klant worden vervolgens maatregelen besproken en ingevoerd om de risico’s te beperken. Door de risicoanalyse, tijdens het project, regelmatig te herhalen en te actualiseren  worden budget, resources en tijdslijnen blijvend onder controle gehouden.

2. Lean

Lean is een systematiek die er voor zorgt dat projecten gestroomlijnd worden. Bij lean gaat het om het opsporen en elimineren van verspillingen (activiteiten die geen waarde toevoegen voor de klant). Pharim past lean thinking toe bij uitvoering van projecten waardoor deze  effectiever en efficiënter uitgevoerd worden met als resultaat lagere kosten en betere service en kwaliteit.

3. Training en coaching

In overleg met de klant kunnen, gedurende het project, de medewerkers worden getraind in kennis en werkwijzen. Deze elementen zijn belangrijk voor een goed verloop van het project. Training en coaching zorgen voor betere samenwerking en focus binnen het project.